Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội quy lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp xây dựng, đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Địa chỉ trụ sở chính: ..............

Mã số doanh nghiệp: ..............

quản lý lao động: ................................

Điện thoại: ................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động

1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: .........  người.

2. Phương thức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:

- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:

(Đánh dấu X vào nội dung được chọn)

3. Số lượng người được lấy ý kiến: ........  người

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Nội quy lao động của doanh nghiệp: ............  người

Tỷ lệ: ..........

5. Số người không tán thành nội dung Nội quy lao động của doanh nghiệp: .......... người

Tỷ lệ: ..........

6. Những điều khoản không tán thành:

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

Xác nhận của đại diện BCH Công đoàn

Chủ tịch BCH.CĐCS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết biên bản

(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN