Văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp

Văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp áp dụng cho trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc người góp vốn thành lập doanh nghiệp là tổ chức hoặc ủy quyền quản lý phần vốn góp của một tổ chức tại một tổ chức khác.

(TÊN DOANH NGHIỆP)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày ……tháng …… năm ……

VĂN BẢN UỶ QUYỀN

(Số: ……)

1. Bên ủy quyền

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ......................... do .......................... cấp ngày ........................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... ................................

- Người đại diện theo pháp luật: .................................................. ..................................................

2. Bên được ủy quyền (ghi rõ số lượng và thông tin của từng người được ủy quyền)

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................... Giới tính: ............

- Chức danh: .....................................................................................................................................

- Sinh ngày: ...................... /..... /........... Dân tộc: ...........................  Quốc tịch: ..............................

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ..............................................................................

- Ngày cấp: ....................... /..... /........... Nơi cấp: ............................................................................

- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ................................................

- Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

- Ngày cấp: ...................... /..... /........... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: .....................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................

- Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................................

- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................

- Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................................................

- Quốc gia: .................................................................................... ...................................................

- Chỗ ở hiện tại: .......................................................................... .....................................................

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................. .....................................................

- Xã/Phường/Thị trấn: .................................. ....................................................................................

- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............ ........................................................................

- Tỉnh/Thành phố: ..................................... .......................................................................................

- Quốc gia: ............................................. ..........................................................................................

- Điện thoại: ............................................................................. Fax: ...............................................

- Email: …………………………….Website: .................................................................................

3. Nội dung ủy quyền

- Phạm vi ủy quyền (ghi rõ số vốn được ủy quyền quản lý của từng người): ..................................

- Công ty nhận phần vốn góp/ được thành lập: (ghi rõ tên công ty nhận phần vốn góp/ công ty được thành lập): .................................................................................... ........................................

- Thời hạn ủy quyền (ghi rõ thời hạn được ủy quyền): ....................................................................

Theo sự chỉ định và ủy quyền này, Ông/ Bà … (ghi rõ họ và tên của người/ từng người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của … (ghi tên công ty ủy quyền), vì lợi ích của  … (ghi tên công ty ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ … (ghi tên công ty ủy quyền) và  …. (ghi tên công ty nhận phần vốn góp/ công ty được thành lập).

BÊN ỦY QUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN