Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn đăng ký phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …

…, ngày … tháng … năm …

ĐĂNG KÝ

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: …………………………..(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………...

Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay …………………. (Tên doanh nghiệp) thông báo đến ………….. (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

(Đánh dấu X vào phương pháp lựa chọn)

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Thời gian khấu hao: (Theo khung thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT- BTC)

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chi cục thuế

- Lưu Công ty

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN