Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 03/GTGT trong công ty hợp danh

Tờ khai thuế giá trị gia tăng- Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... hoặc quý.....năm....
                           [02] Lần đầu: [...]                        [03] Bổ sung lần thứ  [...]                            

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[03] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

2

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra

[22]

3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào

[23]

4

Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[24]

5

Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[25]

6

Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:

[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];

[26]

7

Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10%

[27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

               Ngày .......tháng …....năm …...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN