Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 05 trong công ty hợp danh

Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số: 05/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế:  Lần phát sinh

Tháng        năm

[02] Lần đầu:  [      ]

[03] Bổ sung lần thứ [      ]

[04] Tên người nộp thuế: (Tên doanh nghiệp)

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: (trụ sở chính)

[07] Quận/huyện: ...................................  [08] Tỉnh/thành phố: ..................................................

[09] Điện thoại: ..................   [10] Fax: ........................   [11] Email: .........................................

[12] Tên đại lý thuế: (nếu có) ...................................................................................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ................................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................................  [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................

[17] Điện thoại: ..................   [18] Fax: ........................   [19] Email: .........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số .................................  ngày ......................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế

[21]

[22]

2

Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu

[23]    1%

[24]     2%

3

Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này

[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

[25]

[26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: .............................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

....... , ngày .....  tháng        năm

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ........................

Chứng chỉ hành nghề số: ...........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN