Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân trong công ty hợp danh

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân - Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của  Bộ Tài chính)

Nơi nhận:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

□ Đăng ký thuế                                                □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

(DÙNG CHO CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP ĐĂNG KÝ THUẾ CHO CÁ NHÂN UỶ QUYỀN)

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:

2. Mã số thuế:

3. Cơ quan thuế quản lý:

STT

Họ và tên người nộp thuế

Ngày sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND hoặc CCCD

Ngày cấp CMND hoặc CCCD

Nơi cấp CMND hoặc CCCD

Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu

Địa chỉ cư trú

Điện thoại liên hệ

Email

Số nhà/ đường phố, thôn, xóm

Xã, phường

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

Quốc gia

Số nhà/ đường phố, thôn, xóm

Xã, phường

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

2

3

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…, ngày… /… /……

CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)]

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN