Thông báo về việc phát hành chứng từ khấu trừ thuế trong công ty hợp danh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thông báo về việc phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở làm việc của mình.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

----------------

Số: ........... /TB-..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

................ , ngày ........  tháng ......  năm               

THÔNG BÁO

Về việc phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

----------------------------

Ban Giám Đốc .................................  (Tên doanh nghiệp) thông báo phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Hình thức của chứng từ khấu trừ: .............................................................................................

2. Kích thước: ........................................................

3. Logo: ..................................................................

4. Mẫu (Đính kèm theo thông báo này)./.

Nơi nhận:

- .................. ;

- Lưu: ......... .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN