Quyết định trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong công ty hợp danh

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thông qua quyết định trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và sẽ thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …

…, ngày … tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Căn cứ thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ……… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty ……… (Tên doanh nghiệp).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trích lập Quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm ........ của Công ty như sau:

- Mức trích lập:.....................................................................

- Thời gian sử dụng Quỹ dự phòng: ................. năm kể từ ngày............ đến ngày.............

- Mục đích: Bù đắp chi phí tổn thất có thể xảy ra trong năm.............................. ,nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh có hiệu quả của Công ty.

Điều 2: Sử dụng Qũy dự phòng

- Đối tượng sử dụng: nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thuộc quyền sở hữu của Công ty và có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ.

- Nguyên tắc sử dụng: các khoản chi đều phải được bàn bạc, thống nhất giữa các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty.

- Xử lý Qũy dự phòng khi hết thời hạn: Khi hết thời hạn sử dụng Qũy dự phòng mà chưa dùng hết số tiền dự phòng thì số dư còn lại được hoàn nhập vào doanh thu của công ty.

Điều 3: Giao cho Ông/ Bà:......................................... - Trưởng phòng kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 3

- Lưu: VT GIÁM ĐỐC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN