Quyết định thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh

Theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ là một thành phần trong Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ……… của Hội đồng thành viên …… (Tên doanh nghiệp)., ngày ……../…...../……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký:

……………………………………………………………………………………………..

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:

……………………………………………………………………………………………..

- Thời điểm thay đổi vốn:

……………………………………………………………………………………………..

- Hình thức thay đổi vốn:

……………………………………………………………………………………………..

Điều 2:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều ….. (Điều luật có nội dung quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

Điều 4: Thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

........... (Tên doanh nghiệp)

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN