Quyết định thanh lý tài sản cố định của công ty hợp danh

Hội đồng thanh lý tài sản kiểm tra, đánh giá lại tài sản và có nhiệm vụ quyết định tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài sản.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.........................

Số: ..... /QĐ-TLTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày … tháng … năm …QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định

................... (ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY) 

- Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty (bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa; những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nữa)...................................................................................................................... ;

- Căn cứ giấy đề nghị thanh lý tài sản số ...............  ngày ............................ ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên TSCĐ:.......................................................

Số hiệu TSCĐ:.................

Nhãn hiệu : ......................

Số lượng:.............

Nước sản xuất: ................

Năm sản xuất: .................

2. Tên TSCĐ:.......................................................

Số hiệu TSCĐ:.................

Nhãn hiệu : ......................

Số lượng:.............

Nước sản xuất: ................

Năm sản xuất: .................

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ........................ ;

- Lưu:................ .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN