Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định trong công ty hợp danh

Hội đồng thanh lý tài sản cố định có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập biên bản thanh lý TSCĐ theo quy định

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.........................

Số: .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày … tháng … năm …QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định

- Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Căn cứ Điều lệ của công ty............................ ;

- Căn cứ vào Quyết định thanh lý TSCĐ số              ngày................. của ........................................ ;

- Xét đề nghị của .................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định ........................................................  (Doanh nghiệp có thể ghi rõ TSCĐ cần thanh lý, hoặc ghi nhận chung là những tài sản không còn sử dụng nữa, những tài sản bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, hoặc những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) của ........................................................ , gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản cố định có trách nhiệm:

- Phân tích, đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản cố định cần thanh lý;

- Định giá tài sản cố định cần thanh lý và tiến hành bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

- Tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ về kết quả chỉ định để báo cáo, trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng thanh lý tài sản cố định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thanh lý tài sản cố định và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- ........................ ;

- Lưu:................ .

CỦA DOANH NGHIỆP

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số                  ngày                  )

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ HĐ
Chủ tịch hội đồng hoặc Thành viên hội đồng)

1

2

3

4

5

6

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN