Quyết định thành lập hội đồng thẩm định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong công ty hợp danh

Để có thể lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì Doanh nghiệp cần phải lập Hội đồng thẩm định bao gồm các vị trí sau: Tổng giám đốc (hoặc giám đốc), Kế toán trưởng, các trưởng phòng, ban có liên quan và một số chuyên gia (nếu cần).

(TÊN DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …

…, ngày … tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thẩm định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Căn cứ Thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;

- Căn cứ Điều lệ công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty ……… (Tên doanh nghiệp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng thẩm định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty ……… (Tên doanh nghiệp)gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

Nơi công tác

Chức danh trong hội đồng

1

Tổng giám đốc

2

Giám đốc

3

Kế toán trưởng

4

Trưởng phòng (ban)

5

Chuyên gia

6

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định điều kiện và mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Chủ doanh nghiệp. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chi phí cho hoạt động của hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ doanh nghiệp và các thành viên hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN