Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

(Tên doanh nghiệp)

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …..tháng …. năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán)

………………… (chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của ………………… (chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp);

- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán của Công ty

Bổ nhiệm Ông/ Bà................. với thông tin cụ thể sau đây là Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán của …….. (Tên doanh nghiệp) kể từ ngày ....../……/…

Họ và tên

:

……………………                                       Giới tính: …..

Sinh ngày

...../....../.......          Dân tộc: Kinh                  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số

:

..........do............ cấp ngày...... /........./............

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú

:

.....................

Chỗ ở hiện tại

:

......................


Điều 2. Chế độ và phụ cấp

Ông/ Bà .............. được hưởng các chế độ và phụ cấp theo quy chế hiện hành của Công ty và Hợp đồng lao động.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán.

- Giao dịch với Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng khác liên quan đến hệ thống kế toán Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán.

Điều 4. Thi hành

Các phòng ban Công ty và Ong/ Bà………… có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Cơ quan thuế

- Kho bạc nhà nước

- Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản

- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN