Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty hợp danh

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Hội đồng thành viên có thẩm quyền bổ nhiệm (Tổng) Giám đốc của Công ty.

(Tên doanh nghiệp)

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …..tháng …. năm …

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm (Tổng) Giám đốc  của Công ty)

­­­­­­­­­­­­­____________________

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
............................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm (Tổng) Giám đốc của công ty

Bổ nhiệm Ông/ Bà................. với thông tin cụ thể sau đây giữ chức vụ (Tổng) Giám đốc công ty - là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày .......... tháng ........ năm .........:

Họ và tên

:

……………………                                       Giới tính: …..

Sinh ngày

...../....../.......          Dân tộc: Kinh                  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số

:

..........do............ cấp ngày...... /........./............

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú

:

.....................

Chỗ ở hiện tại

:

......................

Điều 2. Chế độ và phụ cấp

Ông/ Bà .............. được hưởng các chế độ và phụ cấp theo quy chế hiện hành của Công ty và Hợp đồng lao động.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ

(Tổng) Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Tổng) Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

(Tổng) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

(Tổng) Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà (Tổng) Giám đốc  ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Điều 4. Thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Bà ............, các Ông/ Bà trưởng phòng tài chính kế toán và phòng ban khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- VP./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN