Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI

THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở Tài chính ................................

(Sở Tài chính địa bàn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Ví dụ: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội)

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay ……………………… (tên doanh nghiệp) thông báo đến Sở Tài chính …………………………  (Sở Tài chính nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) về phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định như sau:

- Thời gian khấu hao tài sản hiện nay: ……………………………;

- Thời gian khấu hao tài sản dự kiến thay đổi: …………………………… (Theo khung thời gian quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC);

- Hiện trạng tài sản hiện nay: (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản)........................................................................................................................................................ ;

- Lý do thay đổi: (việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng) ................................................................................................................................ ;

- Hơp đồng đầu tư (nếu có) (hợp đồng DN đã ký với chủ đầu tư và có tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C):................................................................................................................

Nơi nhận:
- Sở Tài chính …;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN