Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã  nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ ……… đến…………

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có):...................................................................................................

Mã số thuế:

STT

Tên và địa chỉ của Người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài

Thu nhập nhận được ở nước ngoài

Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc

Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN

Xác định thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ

Ngoại tệ

Đồng Việt Nam

Ngoại tệ

Đồng Việt Nam

Ngoại tệ

Đồng Việt Nam

Thuế suất thuế TNDN (%)

Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN

Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)+(5)

(8)= (4)+(6)

(9)

(10)= (8)x(9)

(11)

1

….

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:......

........, Ngày......... tháng........... năm..........

 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: -TNDN: thu nhập doanh nghiệp                   

- Cột ngoại tệ: ghi rõ loại ngoại tệ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN