Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1B

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng) (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ ……. đến……

Tên người nộp thuế: .................................................................................................

Mã số thuế:


Tên đại lý thuế (nếu có):...................................................................................................

Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

Kết  quả  kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:

1

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

[01]

2

Chi trả lãi và các chi phí tương tự

[02]

3

Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] - [2])

[03]

4

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

[04]

5

Chi phí hoạt động dịch vụ

[05]

6

Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] - [5])

[06]

7

Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

[07]

8

Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

[08]

9

Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

[09]

10

Thu nhập từ hoạt động khác

[10]

11

Chi phí hoạt động khác

[11]

12

Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] - [11])

[12]

13

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

[13]

14

Chi phí hoạt động

[14]

15

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

[15]

16

Tổng lợi nhuận trước thuế

([16] = [3]+[6]+[7]+[8]+[9]+[12]+[13]-[14]-[15])

[16]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: .................................

Chứng chỉ hành nghề số:............

....., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:  Số liệu tại chỉ tiêu [16] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN