Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh trong công ty hợp danh

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh - Mẫu số: 01-1/BK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN KINH DOANH

 (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế:  - Năm … (Từ tháng ….đến tháng ….)

   - Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..

    - Lần phát sinh:  tháng….năm….

       [02] Tổ chức khai thay: …………………….……………………………………………

        [03] Mã số huế:

-

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………....……………………

      [05] Mã số thuế:

-

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Doanh thu trong kỳ

Doanh thu thuộc diện chịu thuế

Số thuế GTGT phát sinh

Số thuế TNCN phát sinh

Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế

Số thuế TNCN phải nộp

Tổng số thuế phải nộp

Tổng số

Trong đó: Làm việc trong KKT

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]=[14]-[15]

[17]=[13]+[16]

1

2

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………...

Chứng chỉ hành nghề số:........

...............,ngày……..tháng…….năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

[Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)]

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN