Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư trong công ty hợp danh

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư - mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ............năm ..…... hoặc quý .......... năm ...........
[02] Lần đầu [    ]       [03] Bổ sung lần thứ [    ]
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail:
12] Đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/ huyện: [16] Tỉnh/thành phố
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail:
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuGiá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
1Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang[21]
1aThuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư[21a]
2Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư
2.1Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ[22][23]
2.2Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
aĐiều chỉnh tăng[24][25]
bĐiều chỉnh giảm[26][27]
3Tổng số thuế GTGT đầu vào của HHDV mua vào ([28]= [23]+[25]-[27])[28]
4Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế[28a]
5Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29] = [21]+[21a]+[28]-[28a])[29]
6Thuế GTGT đề nghị hoàn
6.1Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn[30a]
6.2Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn[30]
7Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn  bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ[31]
8Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29]-[30a]-[30]-[31] )[32]


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:.......................................

Chứng chỉ hành nghề số:...............................

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))


Ghi chú: 
- GTGT: giá trị gia tăng;
- HHDV: hàng hoá dịch vụ
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN