Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong công ty hợp danh

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2019 theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: …)
 

Hôm nay, vào lúc .......... giờ ……………… ngày ………….., tại …………            

Chúng tôi gồm:

1. Người sử dụng lao động: (Tên doanh nghiệp) ................................................................  

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: .............................................................................................

Trụ sở chính: .........................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................    

2. Người lao động:               

Chức danh: ...........................................................................................................................

Phòng/ ban: ...........................................................................................................................

Ngày sinh: .............................................................................................................................

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số ………... do …….. cấp ngày .................................................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................

 

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

(Tên doanh nghiệp) …… và ông / bà  ………….đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ……… ký ngày ……….. và Hợp đồng đào tạo số ………. ký ……. ngày  ……(nếu có).

Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

(Tên doanh nghiệp) …………  thanh toán cho ông / bà  ………. các khoản sau: Tổng cộng là ……………..đồng, trong đó:

- Lương: ........................................................................................................               

Trợ cấp khác: ........................................................................................................................

Trợ cấp thôi việc: ..................................................................................................................

Ngày nghỉ phép: ....................................................................................................................

 

Điều 2: Thỏa thuận khác

Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản. Mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

Các Bên đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN