Mẫu quyết định sa thải nhân viên trong công ty hợp danh

Việc sa thải nhân viên phải được lập thành biên bản. Mẫu quyết định sa thải nhân viên mới nhất theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Tên doanh nghiệp)

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…, ngày … tháng … năm …             .

QUYẾT ĐỊNH 
(Về việc sa thải người lao động)

--------------

GIÁM ĐỐC ……. (Tên doanh nghiệp)

-           Căn cứ quy định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-           Căn cứ Nội quy lao động và các quy định của ........ (tên doanh nghiệp)

-           Căn cứ Hợp đồng lao động kí ngày … tháng … năm …;

-           Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động đối với ông (bà) …..… ngày ……… tháng ……… năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xử lí kỉ luật bằng hình thức sa thải đối với ông (bà) …

Chức vụ:  ………... tại …………….. (tên doanh nghiệp).

Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động tiến hành ngày ………….… tháng …………… năm ………, ……….. (tên doanh nghiệp) kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, ông (bà) … đã có những sai phạm sau đây:

Những sai phạm trên của ông/ bà … đã gây cho công ty nhiều thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Do vậy, Công ty quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với ông/ bà …

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

-          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

-          Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông/ bà … được công ty giải quyết đến ngày … tháng … năm …

-          Chậm nhất trước ngày … tháng … năm …, ông/ bà … có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy định của Công ty.

Điều 3: Ông/ bà … và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VP, HS.

GIÁM ĐỐC

(Kí và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY