Mẫu quyết định cho thôi việc trong công ty hợp danh

Mẫu quyết định buộc cho thôi việc mới nhất theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

 

GIÁM ĐỐC ……….. (tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Hợp đồng lao động số ……….. đã ký ngày ……. tháng ……… năm …….;

- Xét đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………              

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định cho Ông / bà ………… 

Chức vụ ………- Phòng / Ban: ………………             

Được nghỉ việc kể từ ngày ……. tháng ……….. năm ……..            

Điều 2: Ông / bà ………… , Phòng Hành chính nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;                                           

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                              

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN