Mẫu nội quy phòng cháy và chữa cháy trong công ty hợp danh

Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải được ban hành và phổ biến, niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.........................

Số: ..... /QĐ-PCCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày  thángnăm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 31/7/2014;

- Căn cứ thông tư số 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành ngày 16/12/2014;

-  Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội quy

Nay ban hành kèm theo quyết định này là Nội quy Phòng cháy và chữa cháy của (Tên doanh nghiệp)      

Điều 2: Hiệu lực

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày............................................ .

Điều 3: Thi hành

Các ông (bà) trong Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC và các có bộ phận liên quan của cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu:............. .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số.............. /QĐ-PCCC ngày ......... tháng ....... năm     )

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong doanh nghiệp, quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong cơ sở kể cả những người khách đến cơ sở.

Điều 2: Việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt được thực hiện như sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điều 3:

Cấm thực hiện những hành vi sau đây:

1. Cố ý gây cháy, nổ trong cơ sở.

2. Báo cháy giả.

3. Sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

4. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn.

5. Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của tổ chức và cá nhân.

6. Cản trở lối thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ.

7. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra  bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 6: Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày...............................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY