Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xuất khẩu trong công ty hợp danh

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU

Số: ………..

- Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: ...........  ký ngày .......................................  giữa (Tên doanh nghiệp ủy thác)  ..............................  và (Tên doanh nghiệp được ủy thác) ...................... ;

- Căn cứ .........................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, tại ……………….chúng tôi gồm:

BÊN ỦY THÁC (BÊN A)

- Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................

- Điện thoại: ...............................   Fax: ..............................  Mail: ....................................................

- Tài khoản số: ................................  mở tại ngân hàng ....................................................................

- Đại diện là ông (bà) ....................................... Chức vụ: ...........................................

- Giấy ủy quyền số: ....................................  (nếu có)

BÊN NHẬN ỦY THÁC (BÊN B)

- Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................

- Điện thoại: ...............................   Fax: ..............................  Mail: ....................................................

- Tài khoản số: ................................  mở tại ngân hàng ....................................................................

- Đại diện là ông (bà) ....................................... Chức vụ: ...........................................

- Giấy ủy quyền số: ....................................  (nếu có)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: ........................  ký ngày            với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng

Bên B đã tiến hành xuất khẩu cho Bên A theo hợp đồng ủy thác xuất khẩu số:  ……….. ký ngày

ĐIỀU 2: Thanh toán

Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

  • Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: .......................................................

+ Thuế VAT: .........................................

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: .............................................

- Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên: ....................

......................................

ĐIỀU 3: Thực hiện hợp đồng

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: .................  ký ngày ...................  giữa Doanh nghiệp  ...........................................  và Doanh nghiệp ............................

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN