Mẫu bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu trong công ty hợp danh

Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu - Mẫu số: 01-4/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HỒ SƠ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ............  ngày ....  tháng .....  năm         )

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ ...............  đến

[02] Tên người nộp thuế: (Tên doanh nghiệp) ........................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế: ...................................................................................................................

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Hợp đồng nhập khẩu

Tờ khai hàng hoá nhập khẩu

Ghi chú

Số

Ngày

Trị giá

Tờ

khai

số

Ngày đăng ký

Trị giá

Ngoại tệ

Đồng Việt Nam

Ngoại tệ

Đồng Việt Nam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

................... , ngày .....  tháng       năm

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ........................

Chứng chỉ hành nghề số: ...........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu.

- Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN