Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày ... tháng ... năm ...


GIẤY UỶ QUYỀN

(Về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp)

Số: …….

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

Bên ủy quyền là người dự kiến làm đại diện theo pháp luật của …………… (Tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký thành lập)


II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………


III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ………  (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)để nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cho …………. (Tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký thành lập);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN