Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Biểu mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm: .............

Tên tôi là: .....................................................         Quốc tịch: .............................

Mã số thuế: ...................................

☐ Năm …… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là  ……………….. (Tên doanh nghiệp);

☐ Năm …… tôi có thu nhập chịu thuế tại …………………………… (Tên doanh nghiệp) và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị ..............................................................  (Tên doanh nghiệp) - (Mã số thuế: ............... ) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ...................................  với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

............... , ngày .....  tháng        năm

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN