Giấy ủy quyền đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, khi thực hiện thủ tục, doanh nghiệp phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

..., ngày ... tháng ... năm ....

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc ủy quyền đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân)

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………

II. Bên được ủy quyền

Tên doanh nghiệp

:

……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Địa chỉ trụ sở chính

:

……………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật

:

……………………………… Chức vụ: …………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ ………  (ghi tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) để thực hiện thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho bên ủy quyền.

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi đại diện Công Ty có bản thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ Quyền này được ký ngày ... tháng ... năm ....

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN