Giấy giới thiệu thực hiện thủ tục đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong công ty hợp danh

Trường hợp doanh nghiệp giới thiệu nhân viên thuộc doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, khi thực hiện thủ tục, người được giới thiệu phải xuất trình giấy giới thiệu khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU

--------------

Kính gửi: …..  (ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính - ví dụ: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an  thành phố Hà Nội…)

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ........................................................... … ............................................................... ……..

Chức vụ:................................................................................................................................. ……..

Được cử đến:..................................................... .................................................................... ……...

Về việc:................................................................................................................................... ……...

............................................................................................................................................... ……...

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày........................... ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN