Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định trong công ty hợp danh

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản, cũng như quá trình theo dõi, sử dụng tài sản cố định tại doanh nghiệp, bộ phận có tài sản cố định cần thanh lý phải lập đơn đề nghị để trình lãnh đạo công ty phê duyệt

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

                          Kính gửi:

- Ban Giám Đốc;
- Phòng ..................................... ;

Phòng (Bộ phận)................................ được giao quản lý một số TSCĐ để phục vụ cho ........................................................... Hiện nay, một số TSCĐ đã....................................................... (đơn vị ghi rõ tình trạng hiện tại của TSCĐ như tài sản đã hết thời hạn sử dụng hoặc hỏng hóc lớn không thể sửa chữa, khắc phục được hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nữa).

Vì vậy, đề nghị Ban Giám Đốc, Phòng ................................ cho phép thanh lý một số tài sản cố định như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

STT

Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

ĐVT

Số lượng

Số hiệu TSCĐ

Năm

sản xuất

Năm

sử dụng

Nguyên giá (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

1

2

Tổng cộng

            Xin trân trọng cảm ơn./.

…, ngày ........... .tháng........... năm.......

Ban Giám đốc phê duyệt

Bộ phận quản lý, sử dụng tài sản cố định

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN