Công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn, ... với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …

V/v: Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….. (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………….

………………. (Tên doanh nghiệp) xin đăng ký sử dụng chế độ kế toán theo các nội dụng sau:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Việt Nam.

- Của ngành hoạt động: ……………………………………………………………………

+ Hệ thống chứng từ ban đầu: …………………………………………………….………

+ Hệ thống tài khoản: ……………………………………………………………………..

+ Hệ thống sổ kế toán: ………………………………………….…………………………

Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong kế toán: tiếng Việt Nam

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán: Theo hệ thống đo lường chính thức áp dụng tại Việt Nam.

4. Niên độ kế toán áp dụng: ………………………………………………………………. (Niên độ kế toán đầu tiên: Từ ngày 01 tháng 08 đến hết ngày 31 tháng 12; Niên độ kế toán tiếp theo: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm)

5. Chế độ khấu hao: …………. (theo phương pháp đường thẳng)

6. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: …………….. (theo phương pháp nhập trước xuất trước)

7. Sử dụng hóa đơn đặt in.

Kính đề nghị ……… (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN