Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trong công ty hợp danh

Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in - Biểu mẫu đính kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.................................

V/v đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ IN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố ........................................................................

I/ Tên tổ chức trả thu nhập đăng ký tự in chứng từ khấu trừ..............................................

Mã số thuế ............................... Số điện thoại...............................................

Ngành nghề kinh doanh.................................................................................

Địa chỉ ............................................................................................................

Phường xã..................................Quận , huyện, thị xã....................................

Tên người đại diện hợp pháp: ...................................Điện thoại:...............

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Đề nghị Cục thuế chấp thuận cho chúng tôi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. 

II- Chúng tôi xin cam kết:

Nếu được Cục thuế chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính, đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Nếu sai phạm đơn vị chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP

[Ký, đóng dấu (ghi rõ họ, tên và chức vụ)]

Các giấy tờ kèm theo:

- Mẫu chứng từ khấu trừ

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN