Biên bản thanh lý tài sản cố định trong công ty hợp danh

Biên bản thanh lý tài sản cố định - Gồm các nội dung cơ bản tại mẫu số 02–TSCĐ ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: .............................................

Bộ phận: ..........................................

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ... tháng ... năm ...       

Số: ...

Nợ: ...

Có: ...

Căn cứ quyết định số: ..............  ngày ...................... của .........................................  về việc thanh lý TSCĐ.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ........................................  Chức vụ ........................ Đại diện ...................... Trưởng ban

Ông/Bà: ........................................  Chức vụ ........................ Đại diện ...................... Uỷ viên

Ông/Bà: ........................................  Chức vụ ........................ Đại diện ...................... Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:.............................................................................

- Số hiệu TSCĐ:............................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng):..........................................................................................................

- Năm sản xuất:..............................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng: .......................... Số thẻ TSCĐ:..............................................................

- Nguyên giá TSCĐ:......................................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:..........................................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ:............................................................................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày ......... tháng...... . năm.......

Trưởng Ban thanh lý
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ........................... (viết bằng chữ)..........................................................

- Giá trị thu hồi: ................................. (viết bằng chữ)...................................................................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày................

Ngày ......... tháng ........ năm      

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN