Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy trong công ty hợp danh

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy - Biểu mẫu số PC05 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA

(Tên cơ quan cấp trên trực tiếp)

.......................

(Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra)

.......................

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì).....................................................

-------------------------------------

Hồi ..........  giờ ....... ngày ................................... , tại ......................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Đại diện:............................................................................................................................................

- Ông/bà: ..................................... Chức vụ: .....................................................................................

- Ông/bà: ..................................... Chức vụ: ....................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm tra đối với............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đại diện  ...........................................................................................................................................

- Ông/bà: ..................................... Chức vụ: ....................................................................................

- Ông/bà: ..................................... Chức vụ: ....................................................................................

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản được lập xong hồi ........  giờ .......  ngày ............................ gồm trang ............ được lập thành     bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN                           ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN                         ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY