Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty hợp danh

Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ là một thành phần trong hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty hợp danh được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh.  

Theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ gửi hồ sơ gồm các giấy tờ sau đến Phòng Đăng ký kinh doanh gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty hợp danh;

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty hợp danh về cơ bản sẽ bao gồm các nội dung theo mẫu sau:

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

… , ngày ...... tháng ....... năm …

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp)

 

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng thành viên của Công ty (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:

 

I. Thành phần tham gia Cuộc họp

1. Thành viên dự họp:

Tham dự cuộc họp có .............thành viên, chiếm 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những thành viên có tên sau đây

STT

Tên thành viên

Giá trị góp vốn (đồng)

Phần vốn góp (%)

Số/ ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

01

.............

.......

.......

.......

02

.............

........

........

........

03

CÔNG TY.........

Đại diện:.........

...........

...........

...........

 

TỔNG SỐ

............

............

............

2. Chủ toạ Cuộc họp:..........................  - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Thư ký Cuộc họp:............................ - Thành viên Hội đồng thành viên.

 

II. Mục đích, chương trình nghị sự

Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề thứ nhất: Thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 

……………………………………………………………………………………………..             

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:              

……………………………………………………………………………………………..             

- Thời điểm thay đổi vốn:              

……………………………………………………………………………………………..             

- Hình thức thay đổi vốn:          

……………………………………………………………………………………………..             

2. Vấn đề thứ hai:  Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều luật có nội dung quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

 

III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

1. Ý kiến phát biểu của các thành viên

Tại cuộc họp, qua thảo luận các thành viên đều hoàn toàn nhất trí rằng việc phê chuẩn nội dung được đề xuất trên đây là phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty, ý chí của các thành viên góp vốn và pháp luật hiện hành. Vì vậy, các thành viên trong Hội đồng thành viên đều nhất trí thông qua các vấn đề nêu trên đây.

 

2. Biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: …………………………………………………………………………….

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ……………………………………………………………………..

- Tổng số phiếu tán thành: …………………………………………………………………………

- Tổng số phiếu không tán thành: ………………………………………………………………….

 

3. Thông qua

Cuộc họp đã quyết định thông qua các quyết định sau:

- Thay đổi vốn điều lệ của công ty;

- Sửa đổi điều lệ của công ty;           

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

           

Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Hội đồng thành viên. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Trên đây là mẫu Biên bản họp về thay đổi vốn điều lệ Công ty hợp danh, nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ ngay với LuatVietnam để được hỗ trợ.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN