Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

Bản sao hợp lệ biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh là thành phần hồ sơ bắt buộc khi đăng ký thay đổi ngành nghề với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Theo khoản 1 Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty hợp danh phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty hợp danh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Dưới đây là mẫu biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty hợp danh về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

… , ngày ...... tháng ....... năm …

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 (Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp)

 

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng thành viên của Công ty (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:

 

I. Thành phần tham gia Cuộc họp

1. Thành viên dự họp:

Tham dự cuộc họp có .............thành viên, chiếm 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những thành viên có tên sau đây

STT

Tên thành viên

Giá trị góp vốn (đồng)

Phần vốn góp (%)

Số/ ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

01

.............

.......

.......

.......

02

.............

........

........

........

03

CÔNG TY.........

Đại diện:.........

...........

...........

...........

 

TỔNG SỐ

............

............

............

2. Chủ toạ Cuộc họp:..........................  - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Thư ký Cuộc họp:............................ - Thành viên Hội đồng thành viên.

 

II. Mục đích, chương trình nghị sự

Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề thứ nhất: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

1.1. Ngành, nghề kinh doanh của công ty đã đăng ký: (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam - Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)

STT

NGÀNH NGHỀ

MÃ NGÀNH

   
   
   

2. Ngành, nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi: (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam - Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)

STT

NGÀNH NGHỀ

MÃ NGÀNH

   
   
   

 

2. Vấn đề thứ hai:  Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (Điều luật có nội dung quy định về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

 

III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

1. Ý kiến phát biểu của các thành viên

Tại cuộc họp, qua thảo luận các thành viên đều hoàn toàn nhất trí rằng việc phê chuẩn nội dung được đề xuất trên đây là phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty, ý chí của các thành viên góp vốn và pháp luật hiện hành. Vì vậy, các thành viên trong Hội đồng thành viên đều nhất trí thông qua các vấn đề nêu trên đây.

 

2. Biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: …………………………………………………………………………….

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ……………………………………………………………………..

- Tổng số phiếu tán thành: …………………………………………………………………………

- Tổng số phiếu không tán thành: ………………………………………………………………….

 

3. Thông qua

Cuộc họp đã quyết định thông qua các quyết định sau:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;

- Sửa đổi điều lệ của công ty;           

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

           

Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Hội đồng thành viên. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Nếu có thắc mắc liên quan đến mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh, bạn đọc vui lòng liên hệ với LuatVietnam để được giải đáp.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN