Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giải thể công ty hợp danh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua, Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Đồng thời, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Đối chiếu với khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, Công ty hợp danh gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

- Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Dưới đây là mẫu biên bản họp về việc giải thể Công ty hợp danh để bạn đọc tiện theo dõi:

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

… , ngày ...... tháng ....... năm …

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Về việc giải thể doanh nghiệp)

 

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng thành viên của Công ty (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:

 

I. Thành phần tham gia Cuộc họp

1. Thành viên dự họp:

Tham dự cuộc họp có .............thành viên, chiếm 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những thành viên có tên sau đây

STT

Tên thành viên

Giá trị góp vốn (đồng)

Phần vốn góp (%)

Số/ ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

01

.............

.............

.............

.............

02

.............

.............

.............

.............

03

.............

.............

.............

.............

 

TỔNG SỐ

............

............

............

2. Chủ toạ Cuộc họp:..........................  - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Thư ký Cuộc họp:............................ - Thành viên Hội đồng thành viên.

 

II. Mục đích, chương trình nghị sự

Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định việc giải thể …….. (Tên doanh nghiệp), cụ thể như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: ................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

 

2. Lý do giải thể

.........................................................................................................................................................

(Ví dụ: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả; hiện nay các thành viên không thống nhất được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh)

 

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp: (ghi rõ các khoản nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán)

.........................................................................................................................................................

- Thời hạn thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của doanh nghiệp được ấn định từ ngày …/…/… đến hết ngày  …/…/… (thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể) và được công bố trên ………….(ghi rõ tên phương tiện thông tin đại chúng) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Số lượng lao động của doanh nghiệp: ………………….               

- Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: ………………. (nếu chưa xử lý thì ghi “chậm nhất là vào ngày …/…/…)

 

5. Thi hành

- Hội đồng thành viên quyết định ngừng mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật kể từ ngày …/…/…              

- Các thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người nói trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao ……………. (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) tiến hành giải thể doanh nghiệp theo đúng quy địnhc của pháp luật.


III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

1. Ý kiến phát biểu của các thành viên

Tại cuộc họp, qua thảo luận các thành viên đều hoàn toàn nhất trí rằng việc phê chuẩn nội dung được đề xuất trên đây là phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty, ý chí của các thành viên góp vốn và pháp luật hiện hành. Vì vậy, các thành viên trong Hội đồng thành viên đều nhất trí thông qua các vấn đề nêu trên đây.

 

2. Biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: …………………………………………………………………………….

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ……………………………………………………………………..

- Tổng số phiếu tán thành: …………………………………………………………………………

- Tổng số phiếu không tán thành: ………………………………………………………………….

 

3. Thông qua

Cuộc họp đã quyết định thông qua các quyết định sau:

- Giải thể doanh nghiệp;

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

           

Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Hội đồng thành viên. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Trong quá trình soạn thảo, sử dụng mẫu biên bản họp về việc giải thể Công ty hợp danh nếu cần hỗ trợ thêm bạn đọc vui lòng liên hệ ngay với LuatVietnam.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN