Biên bản họp hội đồng thẩm định về việc hủy bỏ hàng tồn kho trong công ty hợp danh

Trường hợp hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng cần phải hủy bỏ thì doanh nghiệp phải lập Hội đồng thẩm định tài sản bị hủy bỏ và thông qua biên bản hủy bỏ.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …

…, ngày … tháng …  năm …

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng thẩm định về việc hủy bỏ hàng hóa, vật tư tồn kho

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số........................ , ngày..................................... ;

- Căn cứ vào Quyết định số: ...., ngày  về việc thành lập Hội đồng thanh lý hàng tổn kho, của Hội đồng quản trị Công ty ……… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá.

Hôm nay, ngày............ tháng......... năm.......... , tại............................... , Hội đồng thanh lý hàng tồn kho với các thành phần gồm:

1. Ông, bà:................................................ , chức vụ.........................................

2. Ông, bà:................................................ , chức vụ.........................................

3. Ông, bà:................................................ , chức vụ.........................................

4. Ông, bà:................................................ , chức vụ.........................................

Đã tiến hành họp về thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho nhằm mục đích hủy bỏ và quyết định phương án hủy bỏ. Sau khi xem xét thực tế, cuộc họp thống nhất như sau:

1/ Thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị sổ sách

Giá trị thu hồi được do bán thanh lý

Nguyên nhân hủy bỏ

Nguyên giá

Giá trị phải hủy bỏ

Tổng giá trị thanh lý: ..........................................................................................................

Bằng chữ: (.......................................................................................................................... )

2/ Phương án thanh lý hàng hóa tồn kho

2.1. Đối tượng thanh lý:......................................................................................................

2.2. Cách thức thanh lý:......................................................................................................

2.3. Giá trị thanh lý:.............................................................................................................

Biên bản được lập thành ......  bản, được các thành viên cùng nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN