Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh

Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Biểu mẫu đính kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC

BẢNG KÊ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Quý …… Năm..........

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính)

Tổ chức chi trả thu nhập:..............................................................................................................

Mã số thuế:.....................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................................................

STT

KÝ HIỆU CHỨNG TỪ

SỐ CHỨNG TỪ

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI BỊ KHẤU TRỪ THUẾ

MÃ SỐ THUẾ (HOẶC SỐ CMND; SỐ HỘ CHIẾU)

SỐ TIỀN THUẾ

GHI CHÚ

Số

Ngày tháng năm

1

2

3

4

5

Tổng cộng số tiền thuế đã cấp chứng từ khấu trừ thuế:  .......................

(Bằng chữ:.....................................................................................................................................................................)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP

[Ký, đóng dấu (ghi họ, tên và chức vụ)]

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN