Bản khai đăng ký tên miền quốc tế trong công ty hợp danh

Bản khai đăng ký tên miền quốc tế của doanh nghiệp - Mẫu phụ lục số 8, Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐĂNG Ký TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Kính gửi: ……………(Tên của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam)

1. Tên miền đăng ký

……………………………………………………

2. Máy chủ DNS chuyển giao

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).

Tên DNS Primary:       ........................................................................

Địa chỉ IP:                   ........................................................................

Tên DNS Secondary : ........................................................................

Địa chỉ IP:                   ........................................................................

Tên DNS Secondary : ........................................................................

Địa chỉ IP:                   ........................................................................

3. Chủ  thể đăng ký tên miền quốc tế

Tên Chủ  thể *

Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

4. Người quản lý tên miền

Họ và tên* / Chức vụ *

Số CMTND *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại*

Fax

Hộp thư điện tử *

.........................................................................................................

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

5. Người quản lý kỹ thuật

Họ và tên* / Chức vụ

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

6. Người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền

Họ và tên* / Chức vụ *

Số CMTND *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

7. Địa chỉ thanh toán

Tên cơ quan thanh toán  *

Người chịu trách nhiệm thanh toán: *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax:

Hộp thư điện tử *

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

…….., ngày …. tháng …..năm …..

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN