Bản cam kết thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp sau khi giảm vốn điều lệ

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN CAM KẾT THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP SAU KHI GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh …………….(ghi địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………….............................................

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Fax: ..............................................................

Doanh nghiệp xin cam kết sau khi nhận điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty từ ……………xuống còn …………, Công ty sẽ thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của công ty như sau:

Loại nợ

Tên chủ nợ

Địa chỉ chủ nợ

Số nợ

Thời hạn thanh toán

Địa điểm thanh toán

Phương thức thanh toán

Ghi chú

Nợ lương

Nợ trợ cấp thôi việc

Nợ bảo hiểm xã hội

Nợ thuế

Các khoản nợ khác

Quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ đã ký kết

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN