Thông báo thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện cũng như khi có sự thay đổi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO THAY ĐỔI

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Chi cục thuế.................................

(Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Ví dụ: Chi cục thuế quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………

Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay ……………………… (tên doanh nghiệp) thông báo đến Chi cục thuế …………………………  (Chi cục thuế quản lý trực tiếp) về việc thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

- Phương pháp trích khấu hao tài sản hiện nay: ……………………………;

- Phương pháp trích khấu hao tài sản dự kiến thay đổi

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng                                                          

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh                        

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm                     

(Đánh dấu X vào phương pháp lựa chọn)

Lý do thay đổi: (phương pháp mới mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp)....................................

........................................................................................................................................................

- Thời gian khấu hao: ............ (Theo khung thời gian quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC)

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chi cục thuế …..;

- Lưu.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN