Văn bản đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet trong công ty cổ phần

Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet - Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BTTTT (mẫu áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp là bên nhận chuyển nhượng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Kính gửi: .............................................................................. (tên Nhà đăng ký)

Chúng tôi (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) đã thống nhất và đề nghị Nhà đăng ký .................... thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo các thông tin dưới đây:

1. Tên miền Internet đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng: .........................................................

- Ngày đăng ký: ................................

- Ngày hết hạn: .................................

- Nhà đăng ký quản lý: ......................................................................

2. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet: (Chủ thể tên miền)

* Trường hợp là tổ chức:

- Tên tổ chức: ....................................................................................  

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)........................................................................

- Mã số doanh nghiệp:.............................................................. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư....................................................................................... cấp lần đầu ngày......................

(hoặc Quyết định thành lập số: ............. do: ............. cấp ngày:              

Hoặc Mã số hộ kinh doanh: ............. do Ủy ban nhân dân huyện/quận/ thị xã ............. cấp lần đầu ngày .............)

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

- Số điện thoại: ..................................

- Địa chỉ email: ..........................................................

- Họ tên người đại diện theo pháp luật: ............................................ Chức vụ: ...............................

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: ......................................................................................

* Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................................

* Trường hợp là cá nhân:

- Họ và tên: .......................................................................................

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

- Số điện thoại: ..................................

- Địa chỉ email: ..........................................................

3. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

- Tên doanh nghiệp: ..........................................................................

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)........................................................................

- Mã số doanh nghiệp:.............................................................. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư....................................................................................... cấp lần đầu ngày......................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

- Số điện thoại: ..................................

- Địa chỉ email: ..........................................................

- Họ tên người đại diện theo pháp luật: ............................................ Chức vụ: ...............................

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: ......................................................................................

* Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................................

4. Cam kết

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết:

- Tên miền Internet chuyển nhượng quyền sử dụng đang hoạt động bình thường, không có tranh chấp, đủ Điều kiện được thực hiện chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đúng đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các bên tham gia chuyển nhượng theo quy định của pháp luật .

Trân trọng cảm ơn./.

                        , ngày         tháng         năm         

 Bên chuyển nhượng

(cá nhân ký và ghi rõ họ tên/người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bên nhận chuyển nhượng

(người đại diện theo pháp luật của

doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN