Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân ​(mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………  (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….............................

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Thông tin về văn phòng đại diện:

- Tên văn phòng đại diện: ...............................................................................................

- Mã số văn phòng đại diện: ............................................................................................

- Địa chỉ văn phòng đại diện: ..........................................................................................

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ 1

Mẫu con dấu mới

Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

2. Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thay đổi số lượng con dấu):              

- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: ..............................................................................

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp thay đổi mẫu con dấu): từ ngày .... tháng ... năm ............................................

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)2

______________________

1 Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này.

2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN