Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định

(Tên doanh nghiệp)

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, ………… (tên doanh nghiệp) đang có số cổ đông là ………. (số lượng ít hơn 100 cổ đông).

Như vậy, hiện tại ………. (tên doanh nghiệp) có số cổ đông dưới 100 cổ đông – không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và trong thời gian tới, số cổ đông sẽ còn giảm thấp hơn hiện nay do có nhiểu cổ đông là cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ nghỉ hưu, nghỉ việc…

Vì vậy, bằng thông báo này, ……… (tên doanh nghiệp) xin thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.

Xin trân trọng kính báo và cảm ơn!

TM. ………… (tên doanh nghiệp)

(Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN