Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam);

(TÊN DOANH NGHIỆP

NƯỚC NGOÀI)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

…, ngày … tháng … năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Cử/ bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

- Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của ................................................ (tên doanh nghiệp nước ngoài);

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của ............................................... (tên doanh nghiệp nước ngoài).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm

Cử / Bổ nhiệm Ông / bà: ...........................................  Giới tính: ..............................

Sinh ngày: .......................  Dân tộc: .........................  Quốc tịch: ............................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: (hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác) ....................................

Ngày cấp: ..............................  Cơ quan cấp: .............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Làm Giám đốc/ Tổng Giám đốc văn phòng đại diện ................................................................................  (tên văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài)

Địa chỉ: ........................................................................................................................................

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ

Ông/bà............................................ (người được bổ nhiệm) thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại 2005 và phải chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp nước ngoài về hoạt động của mình, của văn phòng đại diện trong phạm vi được doanh nghiệp ủy quyền. Đồng thời chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được doanh nghiệp ủy quyền.

Trong trường hợp Ông/bà.............. (người được bổ nhiệm) xuất cảnh khỏi Việt Nam, phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của doanh nghiệp nước ngoài.Và Ông/bà vẫn phải chịu trách nhiệm về thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Điều 3: Thi hành

Ông / bà .........................................  (tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nước ngoài) và Ông / bà ................................................... (người được bổ nhiệm), Giám đốc/Tổng Giám đốc văn phòng đại diện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện theo pháp luật

của Doanh nghiệp nước ngoài

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN