Quyết định áp dụng hóa đơn tự in trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in đáp ứng các điều kiện theo quy định thì trước khi tạo hóa đơn phải ra Quyết định áp dụng hóa đơn tự in và chịu trách nhiệm về quyết định này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN

Điều 1. Đối tượng

Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ...............................  trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Hệ thống thiết bị:

+ Máy tính số: .......................

+ Máy in số: ..........................

+ Máy tính tiền số: ................

+ Phần mềm ứng dụng: (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)...............................................

- Các bộ phận kỹ thuật: .................................

- Tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật: .....................................................

Điều 2. Phân loại

Các loại hóa đơn tự in:....................................................................................................................

Mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn (liệt kê chi tiết): ..............................................................

........................................................................................................................................................

Điều 3. Trách nhiệm

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Trình bày trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức như bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…)

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...........................................

Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lãnh đạo đơn vị;

- Lưu.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN