Giấy ủy quyền đề nghị duy trì tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân đề nghị duy trì tên miền Việt Nam thì người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền khi thực hiện thủ tục.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

..., ngày ... tháng ... năm ....

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc thực hiện thủ tục đề nghị duy trì tên miền Việt Nam)

I. Bên ủy quyền

Tên doanh nghiệp

:

……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Địa chỉ trụ sở chính

:

……………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật

:

……………………………… Chức vụ: …………………


II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………


III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ ……… (Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”) để nộp hồ sơ duy trì tên miền …………. (ngày đăng ký …/…/…) cho …………. (Tên doanh nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi đại diện Công Ty có bản thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ Quyền này được ký ngày ... tháng ... năm ....

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY