Giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp muốn tạm dừng chứng thư số thì gửi văn bản đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số tạm dừng chứng thư số và phải được nhà cung cấp xác minh nhu cầu này là chính xác.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .............................

…, ngày … tháng … năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: ..............................................................................

(tên Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số)

(Tên doanh nghiệp) ……. đề nghị …………… (tên Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số) tạm dừng chứng thư số cho:

1. Thông tin chủ thuê bao đề nghị tạm dừng chứng thư số

Tên doanh nghiệp: ............................................................................

Mã số doanh nghiệp: ..................................... do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư        cấp ngày..................

Tài khoản số: .....................................  Ngân hàng: ...........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................

Số điện thoại: ........................  Fax: ..........................

Website: ..............................................................  Email: .................................................................

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: ....................................................

Chức vụ: ...........................................................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .........................  cấp ngày: ..................  tại: ........................................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................

Số điện thoại: ....................................  Email: ................................................................................

2. Thông tin về chứng thư số

Mã số: ...................................

Khóa công khai: ............................................

Ngày cấp: .............................

Ngày hết hạn: .......................

Ngày bắt đầu tạm dừng: .........................

Ngày chứng thư số có hiệu lực trở lại: ................................

Thời hạn tạm dừng: ..........................................

Lý do tạm dừng: ............................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn về tính trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 Nơi nhận:                                      

- Như trên;

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN