Giấy đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội trong công ty cổ phần

Giấy đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội phải ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn để cơ qua nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp gia hạn giấy phép đã cấp.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .......................

............................ , ngày .......  tháng .......  năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI

Kính gửi: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................. do Phòng Đăng ký kinh doanh

 – Sở Kế hoạch và Đầu tư................................... cấp lần đầu ngày......................................

Doanh nghiệp ...................................................  đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

gia hạn Giấy phép thiết lập mạng xã hội số:......................................

Cấp ngày: .......................................... tại ..........................................................................................

Lý do đề nghị gia hạn:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Thời gian đề nghị gia hạn: ......................... (do doanh nghiệp đề nghị, nhưng không quá 2 năm)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung văn bản này.

Xin chân thành cảm ơn!


Nơi nhận:

-.....................................

- Lưu VP.

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN